TAG kocham jesień

TAG kocham jesień

Na­resz­cie na­de­szła moja uko­chana pora roku, w związku z czym od­ży­łam. Dziś te­mat lekki i przy­jemny, bo je­sień to dla mnie czas nie­skrę­po­wa­nego re­laksu. Uwiel­biam wie­czory spę­dzane w przy­tul­nym domu, z książką i przy aro­ma­cie świecy. Je­sienna de­pre­sja jest mi cał­ko­wi­cie obca, roz­piera mnie ener­gia, a tę­sk­nota za dłu­gim dniem ro­dzi się do­piero w lu­tym. Roz­glą­da­jąc się wo­kół do­szłam do wnio­sku, że w ostat­nim cza­sie wręcz wy­pada tę­sk­nić za la­tem i na­rze­kać, że się skoń­czyło, ale nic nie po­ra­dzę — ko­cham je­sień i już. Sami ro­zu­mie­cie, że nie mo­głam so­bie od­mó­wić za­bawy w ten tag! Nie mar­tw­cie się, ko­lej­nych (na ra­zie?) nie pla­nuję.

Recenzja filmu „Młodość” reż. Paolo Sorrentino

Recenzja filmu „Młodość” reż. Paolo Sorrentino

Film Pa­olo Sor­ren­tino „Mło­dość” chcia­łam obej­rzeć od dawna, nie udało mi się jed­nak za­ła­pać na jego se­ans w ki­nie. Z ki­nem zresztą je­stem na ba­kier, bo pła­ce­nie w War­sza­wie 32 zł za bi­let plus dru­gie tyle za po­pcorn i colę to dla mnie ostre prze­gię­cie. Może i do­brze się stało, bo „Mło­dość” oglą­dana w na spo­koj­nie, w do­mo­wym za­ci­szu to praw­dziwa uczta. Dziś mam dla Was kilka mo­ich re­flek­sji o fil­mie i su­biek­tyw­nych po­wo­dów, dla któ­rych warto sko­rzy­stać z faktu, że w przy­szłym ty­go­dniu bę­dzie można go zo­ba­czyć na HBO.

Kontakt z drugim człowiekiem to nasza naturalna potrzeba” wywiad z Pauliną z serwisu MyYummie

„Kontakt z drugim człowiekiem to nasza naturalna potrzeba” wywiad z Pauliną z serwisu MyYummie

Dziś za­pra­szamy Was na wy­wiad z Pau­liną Zie­liń­ską, która jest za­ło­ży­cielką My­Y­um­mie — ser­wisu spo­łecz­no­ścio­wego, który uła­twia dzie­le­nie się po­sił­kami i wspólne, są­siedz­kie uczto­wa­nie. Pau­lina opo­wie­działa nam o tym, co było po­wo­dem za­ło­że­nia ta­kiej strony, jak działa i czy w rze­czy­wi­sto­ści no­wych tech­no­lo­gii i strze­żo­nych osie­dli, jest jesz­cze miej­sce na tra­dy­cyjne sto­sunki są­siedz­kie? Za­pra­szamy do lek­tury! 😉 

35 najlepszych cytatów z Doriana Graya

35 najlepszych cytatów z Doriana Graya

Oscara Wilde’a pew­nie nie trzeba ni­komu spe­cjal­nie przed­sta­wiać, bo to czło­wiek — ikona. In­spi­ru­jący, tak jak jedna z jego naj­bar­dziej skan­da­li­zu­ją­cych ksią­żek, która jest te­ma­tem dzi­siej­szego wpisu. In­try­gu­jący, tak jak pa­ra­doksy, które w niej za­warł. Była to nie­stety je­dyna po­wieść Wilde’a, która zo­stała wy­dana. Spro­wa­dziła na niego ol­brzy­mią falę kry­tyki i znisz­czyła mu re­pu­ta­cję. Dziś nie bu­dzi już ta­kich emo­cji jak w XIX wieku, ale w dal­szym ciągu jest to dzieło wy­bitne, fe­no­me­nal­nie ana­li­zu­jące prze­miany za­cho­dzące w czło­wieku. Ni­gdy nie prze­sta­nie być ak­tu­alna.

Tour de Podkarpacie, czyli cz. 1 relacji z wakacji

Tour de Podkarpacie, czyli cz. 1 relacji z wakacji

Dziś mam dla Was du­uużo li­te­rek do prze­czy­ta­nia  Je­śli ob­ser­wu­je­cie nasz pro­fil na In­sta­gra­mie, na pewno za­uwa­ży­li­ście, że w tym roku urlop spę­dzi­łam zwie­dza­jąc Pod­kar­pa­cie. Wraz z moim chło­pa­kiem zde­cy­do­wa­li­śmy, że wy­jazd po­dzie­limy na dwie czę­ści – zwie­dza­nie pod­kar­pac­kich miast i mia­ste­czek oraz cho­dze­nie po gó­rach. Na­szą bazą wy­pa­dową był Po­lań­czyk – stwier­dzi­li­śmy, że jest z niego rów­nie da­leko do Prze­my­śla, jak i na Tar­nicę. Dziś przy­bliżę Wam pierw­szą część wy­jazdu, czyli moje wra­że­nia z wy­cie­czek do Rze­szowa, Iwo­ni­cza – Zdroju, Sa­noka, Prze­my­śla i San­do­mie­rza (choć jest po­ło­żony już w wo­je­wódz­twie świę­to­krzy­skim). Mu­szę za­zna­czyć, że nie opi­szę Wam wy­cie­czek po mu­ze­ach i in­nych tego typu atrak­cjach, bo tro­chę z wy­boru, a tro­chę przez przy­pa­dek sku­pi­li­śmy…

Rudawy Janowickie — część 2

Rudawy Janowickie — część 2

Nie­dawno opu­bli­ko­wa­łam post ze zdję­ciami z Ru­daw Ja­no­wic­kich. Te­raz czas na obie­caną drugą część. Do­wie­cie się z niej co można tam ro­bić i które miej­sca warto zo­ba­czyć, je­śli nie­ko­niecz­nie ko­cha­cie cho­dzić dużo po gó­rach czy wspi­nać się na skałki. I bez tego do­ce­ni­cie uroki Ru­daw­skiego Parku Kra­jo­bra­zo­wego – są tam je­ziora jak nie z tego świata i ta­jem­ni­czy za­mek ukryty na szczy­cie góry. Oprócz tego można od­wie­dzić mia­steczko, które wy­koń­czył Zwią­zek Ra­dziecki, go­ścić w wy­twor­nym pa­łacu, a po wszyst­kim, po pro­stu usiąść z do­brym pi­wem i upa­jać się świę­tym spo­ko­jem.

Przekrój sierpnia

Przekrój sierpnia

Nie bę­dzie za­sko­cze­niem je­śli na­pi­szemy, że sier­pień mi­nął nie­po­strze­że­nie — dla nas chyba po­dwój­nie szybko, w związku z tym, że oby­dwie mia­ły­śmy urlop. Mimo to, udało się i wy­je­chać, od­kryć kilka cie­ka­wych miejsc i rze­czy, po­słu­chać do­brej mu­zyki i zro­bić po­rządne za­kupy. Dla­tego je­sień wi­tamy z pod­nie­sio­nym czo­łem, a tym­cza­sem, za­pra­szamy Was na nasz prze­krój tego co zro­biło na nas wra­że­nie w sierp­niu!

Sierpień 2016 w migawce

Sierpień 2016 w migawce

Ko­lejny letni mie­siąc za nami. Pew­nie dla­tego, że przez cały rok wy­pa­tru­jemy lata, mija ono tak szybko. Wrze­sień też ma swoje uroki, ale jed­nak dni są chłod­niej­sze i krót­sze. Nie­mniej jed­nak, sierp­niowa po­goda nie ka­pry­siła zbyt mocno, co było dla nas szcze­gól­nie ważne ze względu na za­pla­no­wane wy­jazdy. Dzięki temu, że sło­neczko do­pi­sało, mamy dużo zdjęć, któ­rymi chcemy się z Wami po­dzie­lić w sierp­nio­wej mi­gawce — za­pra­szamy do oglą­da­nia!

Rudawy Janowickie — część 1

Rudawy Janowickie — część 1

Dziś nie bę­dzie ja­koś bar­dzo me­ry­to­rycz­nie, ale nie za­wsze musi. Bę­dzie za to spo­koj­nie i sen­nie. Mamy ko­niec sierp­nia i ła­pię wła­śnie te ma­giczne mo­menty na gra­nicy lata i je­sieni. To jest na­prawdę świetny czas — jest jesz­cze cie­pło i przy­jem­nie, ale czuć już po­wiew ja­kiejś ta­kiej no­stal­gii, która sprzyja temu, aby wresz­cie zwol­nić. Można więc po­wie­dzieć, że w le­cie naj­bar­dziej lu­bię jego ko­niec. Wtedy też naj­czę­ściej biorę urlop. Faj­nie się czuję wie­dząc przez całe wa­ka­cje, że od­po­czy­nek jesz­cze przede mną. Poza tym upały już wtedy nie mę­czą tak jak w lipcu i mogę spę­dzić czas ak­tyw­nie, a nie wal­cząc o nie usma­że­nie się. 

50 faktów o nas

50 faktów o nas

Jak ten czas leci! W nie­dzielę mi­nęło do­kład­nie pół roku ist­nie­nia na­szego bloga. 21 lu­tego po­ja­wił się pierw­szy wpis Agaty o tym co warto zo­ba­czyć w Pa­ryżu. Od tam­tego czasu opu­bli­ko­wa­ły­śmy po­nad 60 po­stów i do­piero się roz­krę­camy 😉 Po­my­śla­ły­śmy więc, że dziś jest do­bra oka­zja, że­by­ście do­wie­dzieli się o nas cze­goś wię­cej. Dziś tag 50 fak­tów o nas!