Sierpień 2016 w migawce

Sierpień 2016 w migawce

Ko­lejny letni mie­siąc za nami. Pew­nie dla­tego, że przez cały rok wy­pa­tru­jemy lata, mija ono tak szybko. Wrze­sień też ma swoje uroki, ale jed­nak dni są chłod­niej­sze i krót­sze. Nie­mniej jed­nak, sierp­niowa po­goda nie ka­pry­siła zbyt mocno, co było dla nas szcze­gól­nie ważne ze względu na za­pla­no­wane wy­jazdy. Dzięki temu, że sło­neczko do­pi­sało, mamy dużo zdjęć, któ­rymi chcemy się z Wami po­dzie­lić w sierp­nio­wej mi­gawce — za­pra­szamy do oglą­da­nia!

Rudawy Janowickie — część 1

Rudawy Janowickie — część 1

Dziś nie bę­dzie ja­koś bar­dzo me­ry­to­rycz­nie, ale nie za­wsze musi. Bę­dzie za to spo­koj­nie i sen­nie. Mamy ko­niec sierp­nia i ła­pię wła­śnie te ma­giczne mo­menty na gra­nicy lata i je­sieni. To jest na­prawdę świetny czas — jest jesz­cze cie­pło i przy­jem­nie, ale czuć już po­wiew ja­kiejś ta­kiej no­stal­gii, która sprzyja temu, aby wresz­cie zwol­nić. Można więc po­wie­dzieć, że w le­cie naj­bar­dziej lu­bię jego ko­niec. Wtedy też naj­czę­ściej biorę urlop. Faj­nie się czuję wie­dząc przez całe wa­ka­cje, że od­po­czy­nek jesz­cze przede mną. Poza tym upały już wtedy nie mę­czą tak jak w lipcu i mogę spę­dzić czas ak­tyw­nie, a nie wal­cząc o nie usma­że­nie się. 

50 faktów o nas

50 faktów o nas

Jak ten czas leci! W nie­dzielę mi­nęło do­kład­nie pół roku ist­nie­nia na­szego bloga. 21 lu­tego po­ja­wił się pierw­szy wpis Agaty o tym co warto zo­ba­czyć w Pa­ryżu. Od tam­tego czasu opu­bli­ko­wa­ły­śmy po­nad 60 po­stów i do­piero się roz­krę­camy 😉 Po­my­śla­ły­śmy więc, że dziś jest do­bra oka­zja, że­by­ście do­wie­dzieli się o nas cze­goś wię­cej. Dziś tag 50 fak­tów o nas!

Najlepsze polskie filmy ostatnich lat — subiektywna lista

Najlepsze polskie filmy ostatnich lat — subiektywna lista

Czę­sto sły­szę lub czy­tam opi­nie, że współ­cze­sne pol­skie filmy są albo nudne i wy­du­mane, albo ki­czo­wate i po pro­stu głu­pie. Po­mimo tego, że z pew­no­ścią w pol­skim ki­nie nie bra­kuje „dzieł”, które mogą sta­no­wić za przy­kład po­wyż­szego, uwa­żam, że przez ostat­nich kilka lat po­ja­wiło się sporo na­prawdę do­brych fil­mów. Dla­tego ku chwale Oj­czy­zny, a także dla za­in­te­re­so­wa­nia Was tym co do­bre, bo na­sze po­sta­no­wi­łam zro­bić su­biek­tywny prze­gląd naj­lep­szych fil­mów ostat­nich lat. Cof­nę­łam się 10 lat wstecz i wy­bra­łam te filmy, które naj­bar­dziej mi się po­do­bały, choć oczy­wi­ście nie wi­dzia­łam wszyst­kich, dla­tego li­czę, że w ko­men­ta­rzach na­pi­sze­cie mi o tych, któ­rych nie za­war­łam. No to za­czy­namy! „Ró­życzka”…

Recenzja książki Marti Olsen Laney — „Introwertyzm to zaleta”

Recenzja książki Marti Olsen Laney — „Introwertyzm to zaleta”

Od ja­kie­goś czasu cho­dzi mi po gło­wie po­mysł, żeby na­pi­sać coś o in­tro­wer­ty­zmie. Z pierw­szej ręki, bo tak się składa, że okre­ślam sie­bie wła­śnie jako in­tro­wer­tyka. Nie stu­pro­cen­to­wego, ale jed­nak zde­cy­do­wa­nie prze­wa­żają u mnie ce­chy, które na tę „przy­pa­dłość” wska­zują. Jed­nak, chcąc przed­sta­wić ten te­mat tak pre­cy­zyj­nie jak po­win­nam, mu­sia­ła­bym wła­ści­wie stre­ścić książkę „In­tro­wer­tyzm to za­leta”. Nie ma to jed­nak sensu, bo po co ko­pio­wać treść po kimś. Stwier­dzi­łam więc, że le­piej opu­bli­ko­wać re­cen­zję plus kilka wła­snych prze­my­śleń.

Nie poszukuję już straconego czasu

Nie poszukuję już straconego czasu

Nie­dawno na­szły mnie re­flek­sje o prze­mi­ja­ją­cym cza­sie i szan­sach, któ­rych do tej pory nie wy­ko­rzy­sta­łam. To po­wra­ca­jące uczu­cie. Wy­obraź­cie so­bie, że po mo­ich 20 uro­dzi­nach do­ło­wa­łam się tym, że nie zo­stanę już gwiazdą te­nisa, ani ba­letu (nie, ni­gdy nie tre­no­wa­łam te­nisa, a na ba­let cho­dzi­łam tylko w pod­sta­wówce). Po­tem koń­cząc stu­dia wy­rzu­ca­łam so­bie, że nie wiele pod­czas nich dzia­ła­łam, je­śli cho­dzi o zdo­by­wa­nie do­świad­cze­nia za­wo­do­wego. Te­raz z ko­lei na­cho­dzą mnie my­śli, że wiele re­la­cji, które kie­dyś były dla mnie tak ważne, te­raz wła­ści­wie nie ist­nieje, mimo, że wkła­da­łam w pod­trzy­my­wa­nie ich dużo serca. Wiem, że ta­kie re­flek­sje w wieku dwu­dzie­stu lub dwu­dzie­stu – kilku lat mogą wy­dać się dziwne…

Uwielbiam pracę z ludźmi” — wywiad z florystką Anią Krasnodębską

„Uwielbiam pracę z ludźmi” — wywiad z florystką Anią Krasnodębską

Ko­lejny z na­szych wy­wia­dów z cie­ka­wymi i in­spi­ru­ją­cymi ko­bie­tami, to roz­mowa z Anią Kra­sno­dęb­ską, która pro­wa­dzi pra­cow­nię flo­ry­styczną Hibiskus.pl. Mimo ogrom­nego na­tłoku pracy, Ania zna­la­zła czas by opo­wie­dzieć nam o tym jak wy­gląda praca flo­ry­sty i co­dzien­ność w branży even­to­wej. W na­szym wy­wia­dzie znaj­dzie­cie też kilka cie­ka­wo­stek na te­mat or­ga­ni­zo­wa­nia ślu­bów i in­for­ma­cji prak­tycz­nych, je­śli cho­dzi o wy­bór i prze­cho­wy­wa­nie kwia­tów. To co, za­pra­szamy do czy­ta­nia! 😉

Moje miejsca w Krakowie cz. 1 — gdzie zjeść (i wypić)

Moje miejsca w Krakowie cz. 1 — gdzie zjeść (i wypić)

Kra­ków to dla mnie ab­so­lut­nie ma­giczne mia­sto i jedno z naj­pięk­niej­szych miejsc, ja­kie wi­dzia­łam. Pi­szę to z pełną od­po­wie­dzial­no­ścią i świa­do­mo­ścią, że jako War­sza­wianka po­win­nam ob­ru­szać się na ta­kie stwier­dze­nia 😉 Ale cza­sem trzeba spoj­rzeć praw­dzie w oczy — Kra­ków piękny jest i ba­sta. Jako, że by­łam w nim nie­zli­czoną ilość razy, mam tam swoje miej­sca, do któ­rych lu­bię wra­cać. Wie­dzą to moi zna­jomi, któ­rych za­wsze pro­wa­dzę do spraw­dzo­nych knajp,czy mu­zeów. Dla­tego chcia­łam i Wam po­ka­zać moje miej­sca w Kra­ko­wie; może któ­reś okaże się dla Was cie­ka­wym od­kry­ciem 😉 W dzi­siej­szym tek­ście na­pi­szę Wam o mo­ich ulu­bio­nych knaj­pach, czyli miej­scach, w któ­rych ja­dam, piję, spo­ty­kam się ze zna­jo­mymi. Wpis jest okra­szony zdję­ciami z mo­ich wy­pa­dów do Kra­kowa, także z cza­sów (wcze­śniej­szej)…

Przekrój lipca

Przekrój lipca

Ko­niec mie­siąca, to nie tylko na­sze zdję­ciowe pod­su­mo­wa­nie, ale też ze­sta­wie­nie wszyst­kich naj­lep­szych od­kryć mi­nio­nego mie­siąca — ksią­żek, ko­sme­ty­ków, fil­mów i in­nych in­szo­ści. Li­piec zo­stał zdo­mi­no­wany przez wy­prze­daże, ale zna­la­zły­śmy też kilka cie­ka­wych lin­ków i mamy na­dzieję, że znaj­dzie­cie u nas coś, co Wam też przy­pad­nie do gu­stu