Jesienno — zimowe wyzwania, cele i inspiracje

Jesienno — zimowe wyzwania, cele i inspiracje

Agata Jak już wie­cie z tagu, który nie­dawno wrzu­ciła Pau­lina, jest ona wiel­bi­cielką je­sieni. Dla mnie je­sień i zima to czas, który mógłby – i po­wi­nien – nie ist­nieć! Cóż, bio­rąc pod uwagę moje uwiel­bie­nie dla słońca i cie­pła, mam dwa wyj­ścia: albo wy­emi­gro­wać na sło­neczne po­łu­dnie (jest to ja­kaś opcja, ale nie­stety mi­łość do Oj­czy­zny prze­waża), albo za­ak­cep­to­wać fakt, że przez po­nad po­łowę roku jest ciemno i zimno i po­szu­kać tego po­zy­ty­wów. Dla­tego nad­cho­dzące mie­siące mam za­miar spo­żyt­ko­wać przy­jem­nie, ale i efek­tyw­nie 😉 Oto moje za­ło­że­nia na je­sień i zimę!

9 najlepszych filmów z Johnnym Deppem

9 najlepszych filmów z Johnnym Deppem

Co Wam tu będę owi­jać w ba­wełnę — uwiel­biam Johnny’ego Deppa od­kąd pa­mię­tam. Jest cała rze­sza ak­to­rów, któ­rzy w jed­nym fil­mie mają na imię Sta­szek, a w in­nym Ro­man i w su­mie na tym się koń­czy, bo grają za­wsze iden­tycz­nie, tak samo jak iden­tycz­nie wy­glą­dają w ga­zetce, w któ­rej zwie­rzają się póź­niej ze swo­ich głę­bo­kich prze­my­śleń i nie­spo­ty­ka­nych ni­gdzie in­dziej po­glą­dów. Na­to­miast Johnny ma ten ro­dzaj ta­lentu, że w każ­dej roli po­trafi być in­nym czło­wie­kiem i za to go ce­nię, bo na tym po­lega ak­tor­stwo. Prawdą jest, że Depp lata świet­no­ści ma już za sobą, ale to nic — jest dużo war­tych obej­rze­nia fil­mów z jego udzia­łem. Dziś post z mo­imi ulu­bio­nymi.

Tour de Bieszczady, czyli cz. 2 relacji z wakacji

Tour de Bieszczady, czyli cz. 2 relacji z wakacji

Choć od wa­ka­cji mi­nęło pół­tora mie­siąca, czuję jakby to była cała wiecz­ność. Ciężko mi było się ze­brać do na­pi­sa­nia tek­stu o Biesz­cza­dach z pro­stego po­wodu — było mi żal, że do ko­lej­nych wa­ka­cji jesz­cze tyle czasu. Szczę­śli­wie wraz z no­wymi wy­jaz­do­wymi pla­nami, na­de­szła duża chęć, by po­dzie­lić się z Wami wra­że­niami z mo­jej pierw­szej wi­zyty w Biesz­cza­dach. Wcze­śniej opi­sy­wa­łam Wam moje i Kuby Tour de Pod­kar­pa­cie, czyli na­sze krót­kie wy­cieczki po pod­kar­pac­kich mia­stecz­kach, te­raz czas na tour de Biesz­czady, czyli to, co w kilka dni udało nam się wy­ci­snąć z dzi­kiego po­łu­dnia Pol­ski 😉 Po­lań­czyk Wy­bra­li­śmy Po­lań­czyk jako miej­sce za­kwa­te­ro­wa­nia ze względu na to, że jest do­brym miej­scem wy­pa­do­wym za­równo w góry, jak…

Wrażenia po obejrzeniu filmu „Wołyń” reż. Wojciech Smarzowski

Wrażenia po obejrzeniu filmu „Wołyń” reż. Wojciech Smarzowski

Nie mia­łam w pla­nach dzie­le­nia się spo­strze­że­niami po obej­rze­niu filmu Woj­cie­cha Sma­rzow­skiego „Wo­łyń”, ale po wczo­raj­szym se­an­sie nie spo­sób prze­stać o nim my­śleć. Spo­dzie­wa­łam się, że bę­dzie ciężki, bo­le­sny i bar­dzo re­ali­styczny, bo ta­kie jest kino pana Sma­rzow­skiego, ale może wła­śnie dla­tego jest on naj­lep­szą osobą, która mo­gła na­krę­cić film o rzezi Po­la­ków na kre­sach. Nie będę Was epa­to­wała moją oceną filmu pod ką­tem ar­ty­stycz­nym, bo uwa­żam, że to nie jest film, który warto oce­niać pod tym ką­tem. Jest to film, który trzeba zo­ba­czyć i prze­żyć sa­memu ze sobą.

Przekrój września 2016

Przekrój września 2016

Skoro po­dzie­li­ły­śmy się z Wami na­szymi zdję­cio­wymi wspo­mnie­niami z wrze­śnia, czas na na­sze naj­cen­niej­sze od­kry­cia mie­siąca, czyli prze­krój wrze­śnia Tym ra­zem po­le­camy Wam dużo fil­mów, coś do po­czy­ta­nia, per­fumy i re­lak­su­jący ko­sme­tyk za gro­sze.

Wrzesień 2016 w migawce

Wrzesień 2016 w migawce

Wrze­sień to ulu­biony mie­siąc jed­nej z nas (Pau­lina). Druga z nas (Agata), ma bar­dziej mie­szane od­czu­cia, bo jed­nak wrze­sień osta­tecz­nie koń­czy uko­chane lato. Te­go­roczny wrze­sień po­go­dził jed­nak na­sze upodo­ba­nia i przy­niósł nam dużo let­nich dni, z przy­jemną tem­pe­ra­turą, ide­al­nych do spa­ce­rów po mie­ście. Jak wy­glą­dał wrze­sień uchwy­cony na na­szych zdję­ciach? Zo­bacz­cie!

TAG kocham jesień

TAG kocham jesień

Na­resz­cie na­de­szła moja uko­chana pora roku, w związku z czym od­ży­łam. Dziś te­mat lekki i przy­jemny, bo je­sień to dla mnie czas nie­skrę­po­wa­nego re­laksu. Uwiel­biam wie­czory spę­dzane w przy­tul­nym domu, z książką i przy aro­ma­cie świecy. Je­sienna de­pre­sja jest mi cał­ko­wi­cie obca, roz­piera mnie ener­gia, a tę­sk­nota za dłu­gim dniem ro­dzi się do­piero w lu­tym. Roz­glą­da­jąc się wo­kół do­szłam do wnio­sku, że w ostat­nim cza­sie wręcz wy­pada tę­sk­nić za la­tem i na­rze­kać, że się skoń­czyło, ale nic nie po­ra­dzę — ko­cham je­sień i już. Sami ro­zu­mie­cie, że nie mo­głam so­bie od­mó­wić za­bawy w ten tag! Nie mar­tw­cie się, ko­lej­nych (na ra­zie?) nie pla­nuję.

Recenzja filmu „Młodość” reż. Paolo Sorrentino

Recenzja filmu „Młodość” reż. Paolo Sorrentino

Film Pa­olo Sor­ren­tino „Mło­dość” chcia­łam obej­rzeć od dawna, nie udało mi się jed­nak za­ła­pać na jego se­ans w ki­nie. Z ki­nem zresztą je­stem na ba­kier, bo pła­ce­nie w War­sza­wie 32 zł za bi­let plus dru­gie tyle za po­pcorn i colę to dla mnie ostre prze­gię­cie. Może i do­brze się stało, bo „Mło­dość” oglą­dana w na spo­koj­nie, w do­mo­wym za­ci­szu to praw­dziwa uczta. Dziś mam dla Was kilka mo­ich re­flek­sji o fil­mie i su­biek­tyw­nych po­wo­dów, dla któ­rych warto sko­rzy­stać z faktu, że w przy­szłym ty­go­dniu bę­dzie można go zo­ba­czyć na HBO.

Kontakt z drugim człowiekiem to nasza naturalna potrzeba” wywiad z Pauliną z serwisu MyYummie

„Kontakt z drugim człowiekiem to nasza naturalna potrzeba” wywiad z Pauliną z serwisu MyYummie

Dziś za­pra­szamy Was na wy­wiad z Pau­liną Zie­liń­ską, która jest za­ło­ży­cielką My­Y­um­mie — ser­wisu spo­łecz­no­ścio­wego, który uła­twia dzie­le­nie się po­sił­kami i wspólne, są­siedz­kie uczto­wa­nie. Pau­lina opo­wie­działa nam o tym, co było po­wo­dem za­ło­że­nia ta­kiej strony, jak działa i czy w rze­czy­wi­sto­ści no­wych tech­no­lo­gii i strze­żo­nych osie­dli, jest jesz­cze miej­sce na tra­dy­cyjne sto­sunki są­siedz­kie? Za­pra­szamy do lek­tury! 😉 

35 najlepszych cytatów z Doriana Graya

35 najlepszych cytatów z Doriana Graya

Oscara Wilde’a pew­nie nie trzeba ni­komu spe­cjal­nie przed­sta­wiać, bo to czło­wiek — ikona. In­spi­ru­jący, tak jak jedna z jego naj­bar­dziej skan­da­li­zu­ją­cych ksią­żek, która jest te­ma­tem dzi­siej­szego wpisu. In­try­gu­jący, tak jak pa­ra­doksy, które w niej za­warł. Była to nie­stety je­dyna po­wieść Wilde’a, która zo­stała wy­dana. Spro­wa­dziła na niego ol­brzy­mią falę kry­tyki i znisz­czyła mu re­pu­ta­cję. Dziś nie bu­dzi już ta­kich emo­cji jak w XIX wieku, ale w dal­szym ciągu jest to dzieło wy­bitne, fe­no­me­nal­nie ana­li­zu­jące prze­miany za­cho­dzące w czło­wieku. Ni­gdy nie prze­sta­nie być ak­tu­alna.